Iwele losolwa ngokudlwengula usana lwakhe lithi wenziwe umkhovu umsolwa

Share

UYoliseka MaMlambo othi uyiwele lomlisa ovele eNkantolo ethi yena ufuna ummeli Iqonde ngqo ongalona ixoki, ubhale kuFacebook ukuthi lona owenze lento akayena umfowabo kepha wumkhovu uqobo lwawo. Uthi umfowabo amaziyo yena ubengeke adlwengule ingane yakhe, yizinto zabantu lezi. Abahlali abamaziyo umsolwa bathe impelo bona bamazi ngenye indlela umsolwa, akuwuyena lo. Nakhu akubhalile:

“Mntasekhaya my twin brother thina silikhaya siyazi ubungeke uyenze into enje nakubani na. Siyayazi indlela ubusithanda ngayo nobusikhathelele ngayo nobuthanda ngayo abantwana bakho nomfazi wakho ububathanda bonke abantu uzigxeka izinto ezinjengale. Abantwana boobhuti noosisi bakhulele kuwe bengamantombazana ubatshintsha iipampers betshiywa kuwe besibuya ubahlambile, nabakho ubuke utshiyeke nabo xangaba umfazi wakho esaphuthume ezindaweni. Why abantu bengazibuzi lonto ukuba ububayekeleni, wake waphi na umntu oraper phambi kwabantu oleqa kwamntu kuxhuthiswane naye ngomntwana wakhe ezom-raper?

Ndikuvile mna sincokola kuWhatsapp uzibika intloko ebuhlungu kanti kungoku bekuthwebula ingqondo, waqala ngokuphambana ucela imithandazo usixelela ukuba ukwelinye ilizwe ucela ukuthandaziswa ubuyele ufane nathi koko sasuka samekeka asathandaza, uzamile ukusibonisa usixelela ukuba masikuse emntwini obonayo nalapho sabeka amasuku kanti wena uyaziva futhi uzovele wenze into kwangalomini.

Mna ndinako ukuzisola ngokuthi ukuba sasithandazile ngoku wawusithi masibize abantu babebaninzi gqiba wacela umthandazo ukuba sasikusile emntwini kwangela suku wawusithi wena uneziqu ezimbini kukho esi singevayo xa ukuso ucela ukubuyiselwa esimeni awazi kwenzeka ntoni kuwe ngeba akukho nje. Unyamezele ubantu bazothetha batshiye abangalaziyo ngoba abayazi lento yenzeka kuwe mna ndingenile kwezozihlangu zakho ndiyakwazi intlungu okuyo ngoku.

Asikulahlanga qha sisabhideke ingqondo sisiganeko osenzileyo kusetyenziswe umzimba wakho kephofu unyamezele isigwebo kuba inyama esebenzisiweyo yeyakho nelizwi elisetywenzisiwe lelakho

Umntasekhaya ukholo lakho belisele likweya level kaYobhi ephuma amathumba sele selahlwe nangumfazi wakhe bembuza ukuba uphi na lo Thixo wakhe amthandazayo mhlambe abanye babuza njalo nakuwe u-Allah Tar Allah ukhona ebekhona nangoku bebebhunga wakhona bethwebula ingqondo yakho usekhona nangoku nyamezela mntase noYesu wanyamezela ebekwa amabala ezinto angazenzanga wabulawa.

Lukholo lakho elo lukubeke apho kuba ukuba ubungumntu ubungakholwa ngowungekho apho amagqwirha athanda umntu engento akaka win sisekhona thina sizozula sixhaswe lulwandle ukuzamana nempilo yakho noba uyiphilele ejele na kodwa ndimthemba uAllah omthandaze iminyaka engapha kwetshumi angeke akuyekele kule meko. Unyamezele Dlamini unyamezele mtaka tata nomama uThixo ukhona inyani isazo vela 🙏”.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »