Odlwengule umntwana wabhubha uthi ufuna “igqwetha elinenyani neliqonde ngqo!”

Share

Source: Iphepha Lam

U-Esethu Mlambo (27) waseNtsimbini, eSajonisi, wabanjwa ngabahlali ekuqaleni kwale nyanga emva kokudlwengula imveku yakhe eneminyaka emibini eyathi yabhubha ngenxa yomonzakalo.

UMlambo uvele phamb’ koMantyi uFika Mgudlwa namhlanje eSajonisi.

NgoMvulo weveki ephelileyo, ukuqala kwakhe ukuvela, kule nkundla umtshutshisi uJustice Tsala wacela ukuba uMlambi ayokuhlolwa ngokwasengqondweni kulandela ukubonakalisa ubundlobongela obungaqhelekanga nezenzo ezikhwankqisayo eziquka ukuzibhotya ngelindle lakhe ngexesha eseziseleni.

Namhlanje uMlambo uthe akangoEsethu Mlambo yena ungu-“Thabo Witbooi”, watsho esithi yena uzakuzimela ngokunokwakhe; inkolo yakhe ayivumi ukuba avumele omnye umntu axoke egameni lakhe.

Kuthe kusenjalo waliguqula ikhasi ngelithi akanamali kodwa uyalifuna igqwetha kwaye ufuna “eliqonde ngqo nelinenyani nelimkhondo olandelekayo.”

Ibeyimigudu ke ukukhupha lo mfo enkundleni nalapho amapolisa kuye kwafuneka amtsale ukumphindisela eziseleni, engafuni uhamba enkundleni ngelithi “malize igqwetha ngoku kuqosheliswe lo mba, ugqitywe ngokukhawuleza okudibene nokungxama!”

Kuyavaka ukuba uMlambo ngosuku lwesiganeko waqala ngokuba nobundlobongela ngakumalungu osapho; nalapho waqala wazama ukudlwengula umama wemveku, phambi kokuba adlwengule imveku.

Ityala limiselwe umhla wama-23 kule nyanga ukunika ithuba lokufumana igqwetha elo.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »