Liza nohlelo olusha “lwetiye” iKhansela laseWard 8 eMuziwabantu

Share

Amakhansela amancane eMuziwabantu ahlabela phambili futhi akhombisa intshisekelo engakaze ibonakale phambilini njengoba esikhathini esingaphansi kwezinyanga ezimbili esebonakala esondela kubantu.

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uKhansela uMnuz Prosper Anele Phungula uhambele imizi eyishumi nesikhombisa beyifakela ugesi. Uthe lokhu kungeminye imizamo yokuqinisekisa ukuthi izodingo-ngqangi ziyaya kubantu. Ucele ekungakafikwa kubonwa ukuthi babekezele ngoba bayogcina befikile. Abantu abasha abajabule kakhulu ngendlela asukuma ngayo lapho edingeka khona, banikele ezinkundleni zokuxhumana bezwakalisa ukubonga.

Khonamanjalo, namuhla sivuka ngezindaba ezithi uMnuz Phungula usesungule uhlelo oluzolekelelana nabantu abanezinkinga ezinkulu kunabanye njengoba kuzothi njalo ngenyanga, ahambele umuzi okungenani owodwa onengane edinga kakhulu noma umndeni onomuntu okhubazekile.

Inhloso yalolu hlelo ukuthi asebenzisane nezinhlaka zomphakathi ezahlukene, iminyango kaHulumeni kuyophuzwa “itiye” naleyo mindeni.

“Inhloso enkulu ukunxenxa izinhlaka ezahlukene ukuthi zifike qathatha kubantu abaswele zifike zizibonele usizi abantu bakithi ababhekene nalo bese zikwazi ukuhlinzeka ngezidingo ezifanele. Abantu bakithi banezinkinga eziningi, akukho noyedwa okufanele angasizakali”, kusho yena.

Unxuse abantu abahlala eWard 8 ukuthi lapho bebona khona sengathi liyadingeka itiye, bamthinte ukuze eyofika nethimba lakhe bephethe izinto zetiye kubuye ithemba ebantwini.

Elinye iKhansela elincane eselinconywe kakhulu eMuziwabantu ngokusondela ebantwini, yiMeya yoMkhandlu uMnu. Sboniso Zungu. Izolo uphuthume wayongenelela esimweni esibucayi lapho kulimale izingane zisha nemoto. Lolu daba luzotholakala lugcwele.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »