Inkulumo ephelele yeMeya yoMkhandlu waseMuziwabantu nge-World AIDS Day

Share

IMeya kaMasipala waseMuziwabantu uMnuz Lindelani Zungu yethule inkulumo yokuqala phambi komphakathi njengoba izolo bekuwusuku lokugubha nokukhumbula bonke abahaqwe, balahlekelwa yizihlobo ngenxa yegciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo lwayo.

Lomgubho uba minyaka yonke mhlaka-01 December emhlabeni wonke jikelele. Abaholi abaqavile ngalolu suku, umhlaba wonke basuke bekhumbula imindeni namanje esazikhotha amanxeba ngenxa yendlela leli gciwane elabhuqabhuqa ngayo abantu ekufikeni kwalo. Abaholi basuke beqinisa idolo labo abahaqekile ukuthi baqhubeke nokuthatha imishanguzo yabo ukuze linqotshwe leli gciwane.

UManzini naye ubengomunye walabo baholi ebebenza izinkulumo izolo, eqwashisa ngaso lesi sifo futhi esho ukuthi abantu baseMuziwabantu abaqinisekise ukuthi abacwasani, bayesekana futhi bazivikele ngaso sonke isikhathi uma bezimbandakanya ngokocansi.

Labo abazithola besesimweni sokunukubezwa ngokocansi noma abazithole belala ngaphandle kokuzivikela nabantu abangasazi istatus sabo, uMnyango wezeMpilo uhlezi ukulungele ukuthi ubahlinzeke nge-Post Exposure Prophylaxis (PEP). Kufanele baphuthume emitholampilo ngokushesha okukhulu emuva kwesigameko.

UMnyango wezeMpilo uyahlinzeka nange-Pre-Exposure Prophylaxis (PreP) wona osetshenziswa yilabo abanabantu abasebenza noma abafunda ezindaweni ezikude, noma-ke abafuna ukuzivikela nje ukuthi bangatheleleki ngegciwane ikakhulukazi njengoba kuza ifestive, abantu bejabula babuye babe budedengu.

UZungu ukhulume kanje eWard 05, e-Elim nokuyilapho umcimbi bowubanjelwe khona:

Thank you programme Director.

MEC for Social Development, Mama uKhoza; Somlomo weSishayamthetho saKwaZulu Natal, Mhlonishwa Nontembeko Boyce; USihlalo wePortfolio yezeMpilo, uMhlonishwa uMama uNomakigi Majola; Inkosi yesizwe sakwaMachi, Inkosi Machi; Somlomo woMkhandlu woMuziwabantu, Cllr Mbatha; Sekela Meya, Cllr Ncane; Amakhansela; Izinduna ezikhona; Abasebenzi bakahulumeni; Abezindaba; Mphakathi wonkana; Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu uJesu Krestu.

Mphathi wohlelo, kuyintokozo enkulu ukuthola ithuba lokubeka amazwi ambalwa kulomcimbi obaluleke kangaka. IWorld Aids Day wusuku olugujwa umhlaba wonke lapho amazwe ngamazwe ebungaza khona amagalelo awo okulwisana nesifo se-HIV & AIDS.

SiwuMuziwabantu sibonga kakhulu uhulumeni wethu wakwaZulu Natal nesiFunda Ugu ngesinqumo osithathile sokuletha lomcimbi la eMuziwabantu.

Sinenkolelo yokuthi lomcimbi uzolekelela ekuqiniseni ubudlelwano phakathi kukahulumeni nezinhlaka zomphakathi ukuze sisebenze ngempumelelo ukuzama ukuxazulula izingqinamba esibhekene nazo emiphakathini yethu ngodaba lwe-HIV/AIDS.

Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba nakuba kukuningi okuphathekayo okwenziwe uhulumeni wentando yeningi ukulwisana nalesisifo, kepha izinselelo zona zisekhona.

Mphathi wohlelo, kusukela ngonyaka ka-2010 uhulumeni waseNingizimu Afrika usebenze kakhulu ukwenza kube lula ukutholakala kwemishanguzo ngaphansi kohlelo lwe-Antiretroviral Treatment Programme. Sikhuluma nje baningi abangaphansi kwaloluhlelo nesikwazile ukuphephisa izimpilo zabo.

Kepha sisabhekene nenselelo enkulu yokuqinisekisa ukuthi abantu abakulolu hlelo bathathe imishanguzo yabo njalonjalo. Lokhu ngeke kwenzeke ngempumelelo uma sisavumela isihlava sokucwaswa kwabantu abanelesi sifo emiphakathini yethu. Ngakho-ke kumele sibambisane siwumphakathi nezinhlaka zikahulumeni ukweseka labo abanalesi sifo ukuze nabo bathathe imishanguzo yabo ngokukhululeka.

Ukugubha lolu suku, siwuMuziwabantu sithanda ukunxenxa zonke izakhamuzi ukuba ziyohlolela lesi sifo ukuze osenaso asheshe athole usizo lwemishanguzo.

Mphathi wohlelo, kubalulekile ukuthi sibuye sikhumbuze abantu bakithi ukuthi ukutheleleka ngalesi sifo akusho nakancane ukuphela kwempilo. Uma nje uthatha imishanguzo yakho uyaqhubeka uphile impilo ende, ukwazi nokuba nabantwana. Know your status and get all the assistance from our caring government.

Siwuhulumeni senza konke okusemandleni ukwandisa amathuba omsebenzi ukuze sikwazi ukuxosha indlala emiphakathini yethu. Kepha lemizamo ingaphazamiseka uma sanda isibalo sabantu abangezi emisebenzini ngenxa yokugula. Kanti labo abathatha imishanguzo ngendlela bona bahlezi beyimiqemane bekulungele ukusebenza, kukhuphuke nomkhiqizo wosomabhizinisi.

Ngakho-ke, ivangeli lokuhlola nokuthatha imishanguzo kumele silishumayele usuku nosuku ezindaweni esisebenza kuzo nasemiphakathini ukuze sikwazi ukuthi sonke sibe namandla okusebenzela ukuthuthukiswa komnotho wethu.

Enkulumeni yami engiyethule emhlanganweni wokugcotshwa kwamakhansela obungeSonto eledlule, ngizibophezele Ngqogqoshe ukusebenzisana noMnyango wakho kanye nezinhlaka ezahlukahlukene ukuzama ukulwisana nesihlava sokuhlukunyezwa nokunukubezwa kwabantu besifazane.

Ukuzibandakanya kwentsha ocansini olungaphephile nokukhulelwa kwamantombazanyana nakho kusikhathaza kakhulu njengezakhamuzi zoMuziwabantu. Ngakho-ke siwuhulumeni kumele sikhuphule amasokisi sisebenze ngokubambisana nemiphakathi yethu ukwilisana nezimo ezinjengalezi.

Ngokubambisana sizosinqoba isihlava sokucwaswa kwabantu abane-HIV/AIDS emiphakathini yethu. Ngiyabonga.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »